Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

* Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw in euro.

* Prijzen kunnen ieder moment worden gewijzigd, door bijvoorbeeld valuta schommelingen.

* Aanbiedingen zijn vrijblijvend, Joy of Fishing houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

* Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Joy of Fishing. Joy of Fishing houdt het recht uw bestelling(en) te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering(en) te verbinden. 

* Joy of Fishing behoudt een voorbehoud voor zowel druk en/of type fouten, alsmede van tekst en prijsfouten.

* Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Niets van deze website mag vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Joy of Fishing.

* Bij vooruitbetaling kunnen de goederen uiterlijk de dag nadat we de betaling hebben ontvangen naar u worden verzonden. Indien uw bestelling niet volledig leverbaar mocht zijn, houden wij ons het recht voor om uw gehele bestelling bestelling later te versturen (mits dit niet langer dan een week zal zijn, anders wordt het verschil in waarde gelijktijdig van versturen van de goederen aan u terug betaald) Mocht u dit niet wensen geef dit dan aan bij het bestellen!

 

* Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

* Schade dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail gemeld te worden aan Joy of Fishing, hierover zullen wij de door u geselecteerde dealer op de hoogte brengen.

Reclames dienen uitsluitend bij de door u geselecteerde deelnemende dealer te worden aangeboden.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan heeft Joy of Fishing de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de faktuurwaarde daarvan te restitueren. Mochten producten geretourneerd worden dan is dit voor uw eigen kosten.

 

* Joy of Fishing werkt en handelt als opdrachtgever voor de deelnemende dealers en hanteert voor de consument de wettelijke 7 werkdagen bedenktijd voor de door ons geleverde artikelen.

Reclames dienen uitsluitend bij de door u geselecteerde deelnemende dealer te worden aangeboden. Retourzendingen worden geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd is. De kosten van het retourneren is dan voor uw eigen rekening.

 

* Joy of Fishing is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Joy of Fishing.

 

* Van uw bestelling wordt altijd een kopie/afschrift gezonden aan de door u geselecteerde dealer.

Dit is noodzakelijk i.v.m. de eventuele service en garantie afhandeling. U heeft tenslotte artikelen via desbetreffende dealer aangekocht. Joy of Fishing organiseert alleen de afhandeling en distributie van uw aangekochte producten.

Uw persoonsgegevens bij ons veilig. Uiteraard worden uw persoonsgegevens niet door ons aan derden verstrekt.

 

* Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Joy of Fishing ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Joy of Fishing gehouden is tot enig schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Joy of Fishing kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet. 

 

* U kunt nimmer enig recht doen laten gelden, indien een of meer van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met Joy of Fishing in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Joy of Fishing vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

 

* Joy of Fishing is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren ten einde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van Joy of Fishing verantwoordelijkheid en beperkingen van aansprakelijkheid 

 

* Joy of Fishing kan niet waarborgen dat de website van Joy of Fishing ononderbroken of foutloos zal functioneren.

 

* Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Betaal mogelijkheden

 

* Via overschrijving naar ons bankrekening nummer (betreft betaling via i-deal) 

 

* Via creditcard voor het buitenland

 

Verzendkosten

 

Joy of Fishing werkt met name voor leveringen samen met de DPD en TNT.

 

Leveringen in Nederland aan de Dealer (verzendingen tot 30kg. per doos)

 

- porto kosten 4,95 euro 

 

Leveringen in Nederland (verzendingen tot 30kg.per doos)

 

- porto kosten 7,50 euro 

 

Leveringen in België  (verzendingen tot 30kg.per doos)

 

- porto kosten 9,95 euro 

 

Leveringen in Luxemburg (verzendingen tot 30kg.per doos)

 

- porto kosten 9,95 euro 

 

Leveringen in Duitsland  (verzendingen tot 30kg.per doos)

 

- porto kosten 9,95 euro 

 

Leveringen in Frankrijk (verzendingen tot 30kg.per doos)

 

- porto kosten 19,95 euro 

 

Leveringen in Ierland (verzendingen tot 30kg.per doos)

 

- porto kosten 39,95 euro 

 

Other countries on request

 

Winkeliers bestellingen via deze site!

 

- Bestellingen van winkeliers via internet welke voor Leonard Sports bedoelt zijn kunnen dmv. een inlog op de website van Leonard Sports www.leonardsports.nl doorgegeven worden. 

LoginRegistreren
Winkelwagen Inhoud winkelwagen:
Aantal
Totaal € 0,00
Bekijk inhoud
Agenda
Dealer Netwerk

Facebook
Bezoek ook eens

logolft

Sense Outdoor